Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

ULUSLARARASI KAMU HUKUKU ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01- ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNA GİRİŞ İçindekiler: Toplumsal Düzen ve Kurallar, Uluslararası Hukukun Gelişim Dönemleri, Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasındaki Faklar.
 • 02- ULUSLARARASI HUKUKUN GEÇERLİLİK ALANLARI İçindekiler: Devletler Hukuku Kurallarının Dayanağını Açıklayan Felsefi Yaklaşımlar, (Doğal Hukuk Görüşü, İradeci Görüş, Objektivist Görüş), Uluslararası Hukukun Sujeleri (Devlet, Uluslararası Örgütler, Hükümet Dışı Kuruluşlar, Bireyler), Uluslararası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişki (Dualist Görüş, Monist Görüş, Türkiye’deki Uygulama), Uluslararası Hukukun Dikkate Alınmasının Sonuçları.
 • 03- KAYNAKLAR – ANTLAŞMALAR 1 İçindekiler: Kaynaklar (Maddi Kaynaklar, Şekli Kaynaklar), Antlaşmalar, Antlaşmaların Uygulanmasıyla İlgili Temel İlkeler (Ahde Vefa İlkesi, Devamlılık İlkesi, Geriye Yürümemesi İlkesi, Tarafları Bağlama/Nisbilik İlkesi -En Çok Gözetilen Ulus Kaydı-), Antlaşmaların Yapılışı.
 • 04- ANTLAŞMALAR 2 İçindekiler: Antlaşma Metinlerinin Hazırlanışı, Antlaşma Metinlerinin Geçesizliği: Yok Sayılma, İptal (Mutlak İptal Sebepleri, Nisbi İptal Sebepleri), Antlaşma Çekinceleri, Antlaşmaların Yorumu, Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi (Türkiye’de Süreç, Uluslararası Hukukta Süreç), Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Erdirilmesi (Temelden Değişiklik Talebi).
 • 05- DİĞER KAYNAKLAR İçindekiler: Teamül (Özellikleri, Oluşumu, Sınıflandırılması), Öğreti/Doktrin, Yargı Kararları, Hukukun Genel İlkeleri.
 • 06- ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ İçindekiler: Devletler (Unsurları: Sınırları Belirli Bir Ülke, Nüfus, Siyasi Otorite, Egemenlik; KKTC’nin Durumu), Uluslararası Örgütler, Sınırlı Olarak Ele Alınan Gerçek Kişiler.
 • 07- DEVLET 1 İçindekiler: Devlet Ülkesi, Ülkesiz Devlet Olmaz İlkesi (Sınırların Belirlenmesi, Ülkeler), Sınırların Değiştirilemezliği İlkesi, Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi (Zamanaşımı ile Kazanma, Fetih ve İlhak ile Kazanma, Yargı Kararı ile Kazanma, Devir Yoluyla Kazanma), Devlet Türleri: Bağımsızlık (Tam Bağımsız, Sınırlı Bağımsız), Yetki (Tam Yetkili, Sınırlı Yetkili), Örgütlenme Biçimi (Basit Devlet, Birleşik Devlet), Devletin Tanınması (Hukuki Tanıma/De Juve – Hükümetin Tanınması: Hükümet Değişikliği Halinde, Sürgündeki Hükümet – Fiili Tanıma (De Facto)
 • 08- DEVLET 2 İçindekiler: Devletin Yetkisi: Devletin Cezai Yetkisi (Mülkilik İlkesi, Vatandaşlık İlkesi, Koruma İlkesi, Edilgen Kişilik İlkesi, Evrensellik İlkesi), Devletin Hukuki Yetkisi; Devletlerin Sorumluluğu: Sorumlulukla İlgili Uluslararası Düzenlemeler, Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller (Meşru Müdafaa, Mücbir Sebep), Sorumlusu Olmayan Zarar (Zararın Giderimi: Eski Hale Getirme, Tazminat, Tatmin), Önlem ve Yaptırımlar (Misilleme ve Zararla Karşılık)
 • 09- DEVLET 3 İçindekiler: Halefiyet/Ardıllık: Anlaşmalara Haleflik – Mal, Borç ve Arşivlere Haleflik; Azınlık/Ekaliyet: Uluslararası Hukuka Göre Azınlık, Türkiye’nin Azınlıklarla İlgili Düzenlemesi; Devletin Tek Taraflı İşlemleri (Tanıma, Kınama, Söz Verme, Vazgeçme)
 • 10- ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İçindekiler: Uluslararası Hukuk Kişileri; Uluslararası Örgütlerin Tarihçesi; Uluslararası Örgütlerin Organik Yapısı; Uluslararası Örgütlerin Sınıflandırılması: Coğrafi Sınıflandırma (Evrensel -Küresel- Örgüt, Bölgesel Örgüt), Amaçlarına-Faaliyet Alanlarına Göre Sınıflandırma (Genel Konulu Örgütler, Uzman Örgütler), Yetkiye Dayalı Sınıflandırma (İşbirliği Örgütü, Uluslarüstü Örgüt); Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar: Üyeleri, Amaçları, Faaliyetleri, Hukuki Rejimi; Uluslararası Örgütlerin Ortak Özellikleri: Sena Meray’a Göre, Mehmet Emin Çağran’a Göre; Uluslararası Örgütlerin Unsurları: Akdi Anlaşma, Gönüllülük Esası, Sürekli Organların Varlığı, Uluslararası Hukuka Bağlılık, Geniş Kapsamlı Uluslararası Örgüt Tanımı ve Özellikleri
 • 11- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ORGANLARI İçindekiler: (1) Genel Kurul; (2) Güvenlik Konseyi; (3) Ekonomik ve Sosyal Konsey; (4) Vesayet Konseyi; (5) Uluslararası Adalet Divanı; (6) Genel Sekreterlik
 • 12- ULUSLARARASI HUKUKTA İLKELER İçindekiler: Devletlerin Egemen Eşitliği; Self Determinasyon; Uluslararası İnsan Hakları ve Kaynakları: Teamüller, Hukukun Genel İlkeleri, Uluslararası Antlaşmalar, Yargı Denetimi
 • 13- ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA İçindekiler: Kollektif Kuvvet Kullanma; Tek Taraflı Kuvvet Kullanma: Tarihi Süreç, Kuvvet Kullanmanın Çeşitleri (Doğrudan Kuvvet Kullanma, Dolaylı Kuvvet Kullanma), Meşru Müdafaa İstisnası (Önleyici Meşru Müdafaa, Bireysel – Kollektif Meşru Müdafaa), İnsani Amaçlı Müdahale İstisnası
 • 14- SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU İçindekiler: İlkeler: Gereksiz Acılara Sebep Olmama İlkesi, Ayrım Gözetme İlkesi, Sadakat İlkesi, Çevre Üzerinde Ağır Sonuçlar Doğuracak Silah ve Yöntemlerin Yasaklılığı İlkesi, Orantılılık İlkesi, Mülke Zarar Vermeme İlkesi; Korunan – Korunması Gereken Gruplar: Yaralılar ve Hastalar, Esirler, Siviller
 • 15- ULUSLARARASI CEZA HUKUKU İçindekiler: Uluslararası Suçlar; Uluslarası Suçlar İçin Kurulmuş Ceza Mahkemeleri: Nurnber Mahkemesi, Tokyo Mahkemesi, Eski Yugoslavya ve Ruanda ile İlgili Ceza Mahkemeleri; Uluslararası Ceza Mahkemesi: Organları, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisi (Maddi Yargı Yetkisi: Saldırı Suçu, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım Suçu, Savaş Suçu; Yargı Yetkisinin Niteliği; Yargı Yetkisinin Kabulü), Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Diğer Yetkileri
 • 16- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İçindekiler: Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü: Kuvvet Kullanma – Kuvvet Kullanma Tehdidi Yasağı, Barışçıl Çözüm Yolları; Siyasi Çözüm Yolları: Görüşme, Dostça Girişim, Arabuluculuk, Soruşturma, Uzlaştırma; Hukuki Çözüm Yolları: Hakemlik, Uluslararası Yargı Organları (Uluslararası Adalet Divanı)
 • 17- DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ İçindekiler: Diplomatik İlişkilerin Kurulması; Doğrudan Görüşme Yöntemi; Diplomatik Temsilcilik (Diplomatik Misyon): Görevliler, Diplomatik Temsilcinin Atanması – Görevinin Sona Ermesi, Diplomatik Temsilcinin Görevleri, Diplomatik Temsilciye Görevi Sırasında Getirilen Sıralamalar, Diplomatik Temsilcilerin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları; Konsolosluk: Görevliler, Konsolosun Atanması – Görevinin Sonlanması, Konsolosun Görevleri, Konsolosun Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları
 • 18- ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU İçindekiler: Uluslararası Deniz Hukuku’nun Tarihi; Deniz Yetki Alanları; Esas Çizgi; Ulusal Sınırlar İçindeki Deniz Yetki Alanları: İç Sular, Kara Sular, Uluslararası Boğazlar, Takım Ada Devleti ve Takım Ada Suları; Ulusal Sınırlar Dışındaki Deniz Yetki Alanları: Bitişik Bölge, Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, Açık Deniz (Bayrak Yasası, Açık Denizde Sıcak Takip)

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Yorumları göster (3)