Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

ROMA HUKUKU DERS NOTLARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

  • 01- ROMA BORÇLAR HUKUKU İçindekiler: Borç Kavramı: Borç İlişkisi, Borcun Tarafları, Borcun Konusu Olarak Edim (Edimin Özellikleri, Edim Tipleri); Borçların Kaynakları; Borç Çeşitleri: Parça ve Nevi Borçları, Seçimlik/Alternatiflik Borçlar, Bölünebilen ve Bölünemeyen Borçlar; Borçluya Karşı Tazyik; Kusur Kavramı: Kasıt, İhmal (Hafif İhmal, Ağır İhmal), Alacaklının Müterafık Kusuru; Borçlunun Sorumluluğu: -ile Sorumluluk, -den Sorumluluk, Subjektif Sorumluluk, Objektif Sorumluluk, Roma Hukukunda Sorumluluk
  • 02- ROMA’DA HAKLARIN KORUNMASI İçindekiler: Özel Yargılama Sistemi: Davalar (İus Civile – İus Honorarium, Actio in Rem – Actio in Personam, Dar Hukuk – Hüsnüniyet, Actiones Arbitrariae), Legis Actio (Kanuni Dava) Usulü, Formula Usulü, Yöntem; Sistem Dışı Yargılama; Sistemlerin Karşılaştırılması; Kanun Yolu; Yargılamada Tarihsel Süreç
  • 03- ROMA HUKUKUNDA AKİT SİSTEMLERİ İçindekiler: Akit; Anlaşma: Akit Serbestisi, Akitlerin Rızailiği Prensibi; Sözlü Akitler: Stipulatio (Mücerret/Soyut Stipulatio, Müşahhas/Somut Stipulatio), Spansio, Diğer Sözlü Akitler; Fer’i Borçlar ve Kefalet; Novatio (Yenileme): Alacağın Temliki, Borcun Nakli; Müteselsil Zincirleme Borçlar; Ayni Akitler: Karz Akdi, Ariyet Akdi, Karz Akdi ile Ariyet Akdinin Karşılatırılması, Vedia Akdi (Zorunlu/Zaruri Vedia, Gayrimuntazam/Düzensiz Vedia, Yediemine Tevdi), Rehin Akdi
  • 04- RIZAİ AKİTLER – ALIM SATIM AKDİ İçindekiler: Alım-Satım (Bey’) Akdi; Alım-Satıma Bağlı Anlaşmalar: Lex Commisaria, İn Diem Addictio, Pactum Displicantiae; Alım-Satım Akdinde Pay Akçesi (Kapora); Alım-Satım Akdinde Hasar; Alım-Satım Akdinde Zapta Karşı Teminat: İstihkak Davası Yolu, Zapta Karşı Teminatın Roma Hukukundaki Gelişimi; Alım-Satım Akdinde Ayıp (Maddi Ayıp, Hukuki Ayıp); Alım-Satım Akdinde Maldaki Maddi Ayıplardan Sorumluluk
  • 05- DİĞER RIZAİ AKİTLER İçindekiler: Kira Sözleşmesi; Hizmet (İş) Akdi; İstisna Sözleşmesi; İsimsiz Akitler: Trampa, İğreti Akdi, Satış İçin Tevdi, Uyuşma/Uzlaşma Akdi; Şirket Akdi: Şirketin Şartları, Ortakların Sorumluluğu, Şirket Akdinin Sona Ermesi; Vekalet Akdi: Kapsamına Göre Vekalet Türleri, Vekaletten Doğan Borçlar, Vekaletin Sona Ermesi
  • 06- ANLAŞMALAR – PACTUMLAR İçindekiler: İus Civile Döneminde; Preatorların Tanıdıkları: Constitutum Anlaşması, Hakeme Tevdi, Gemicilere-Hancılara-Ahırcılara Tevdi, Banker Anlaşması; İmparator Hukukunda Tanınan: Compromissum (Tahkim), Cihaz Tesisine Dair Vaatler, Bağışlama (Hibe)
  • 07- AKİT BENZERLERİ İçindekiler: Vesayet, Müşterek Mülkiyet, Muayyen Mal Vesayeti, Sebepsiz İktisatlar, Vekaletsiz İş Görme
  • 08- HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR İçindekiler: Haksız Fiilin Unsurları: Hukuka Aykırı Fiil, Zarar, İlliyet Bağı, Sorumluluk; Haksız Fiilde Kusur: Ceza Davası, Tazminat Davası; Roma’da Haksız Fiiller: İus Civile’nin Kabul Ettikleri (Hırsızlık, Gasp, Şahsiyete Verilen Zararlar, Haksız Olarak Mala Verilen Zararlar), Preatorların Tanıdıkları (Hile, İkrah, Alacaklılara Karşı Hileli Davranışlar)
  • 09- HAKSIZ FİİL BENZERLERİ İçindekiler: Haksız Fiil Benzerlerine Örnekler; Başkalarının Akitlerinden ve Haksız Fillerinden Sorumluluk: Roma Hukukunda Temsil (Dolaylı Temsil, Doğrudan Temsil), Roma’da Kölelerden ve Aile Evlatlarından Sorumluluk, Kadınların Üçüncü Kişiler Lehine Borç İltizamlarının Yasaklanması
  • 10- BORÇLARIN SÜKUTU İçindekiler: İfa: İfanın Özellikleri, Borcun İfa Yeri, Borcun İfa Zamanı; Temerrüt: Borçlunun Temerrüdü, Alacaklının Temerrüdü; Borçtan İbra; Yenileme (Novatio); Uzun Zaman Def’i; Confusio; Takas; Edimin İmkansızlığı: Objektif İmkansızlık, Subjektif İmkansızlık; Ölüm; Tarafların İradesiyle

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.