Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

MEDENİ USUL HUKUKU ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01- MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ İçindekiler: Yargı Kolları – Medeni Usul Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması – Adli Yargı – Ceza Yargısı – Medeni Yargı – Çekişmeli Yargı – Çekişmesiz Yargı
 • 02- GÖREV İçindekiler: Görevlerine Göre Mahkemeler – Kanuni Hakim & Tabii Hakim – Görev – Görevsizlik
 • 03- YETKİ İçindekiler: Yetki Türleri (Genel Yetki – Özel Yetki: Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki, Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki, Miras ile İlgili Davalarda Yetki) – Özel Yetki (Kesin Yetki – Kesin Olmayan Yetki – Mahkemeyi Yetkili Kılma – Yetki İtirazı
 • 04- HAKİM VE YARGILAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR İçindekiler: Yargı Yeri Belirlemesi – Hakimin Yasaklılığı – Hakimin Reddi – Hakimlerin Sorumluluğu – Yargılamaya Egemen Olan İlkeler (Adli Yargılanma Hakkı, Tasarruf İlkesi, Taraflarca Getirilme İlkesi, Taleple Bağlılık İlkesi, Teksif İlkesi, Doğrudan Doğruyalık İlkesi, Hukuki Dinlenilme Hakkı, Aleniyet İlkesi, Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Usul Ekonomisi İlkesi, Davayı Aydınlatma Görevi, Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi, Hukukun Uygulanması)
 • 05- DAVANIN TARAFLARI İçindekiler:Taraf Ehliyeti – Dava Ehliyeti – Davada Temsil – Dava Takip Yetkisi – Sıfat/Husumet
 • 06- YIĞILMA – DAVA ARKADAŞLIĞI – İHBAR – MÜDAHALE İçindekiler:Davaların Yığılması – Dava Arkadaşlığı (İhtiyari Dava Arkadaşlığı – Zorunlu Dava Arkadaşlığı: Maddi Zorunlu Dava Arkadaşlığı, Şekli Zorunlu Dava Arkadaşlığı) – Davaların Ayrıştırılması – Davaların Birleştirilmesi – Davanın İhbarı – Davaya Müdahale (Asli Müdahale – Fer’i Müdahale)
 • 07- USUL İŞLEMLERİ – SÜRELER – TEBLİGAT İçindekiler: Usul İşlemleri (Taraf Usul İşlemleri – Mahkeme Usul İşlemleri) – Süreler (Sürelerin Başlaması ve Hesaplanması – Adli Tatil) – Eski Hale Getirme – Tebligat (İlanen Tebligat – Usulsüz Tebligat – Tebligat Suçları)
 • 08- DAVA ŞARTLARI İçindekiler: Dava Şartlarının İncelenmesi (HMK/115), Dava Şartlarının Çeşitleri
 • 09- DAVA ÇEŞİTLERİ İçindekiler: Mahkemeden İstenen Hukuki Korumaya Göre Dava Çeşitleri: Eda Davası, Tespit Davası, İnşai/Yenilik Doğuran Dava; Talep Sonucunun Sayısına Göre Dava Çeşitleri: Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, Kısmi Dava, Terditli Dava, Seçimlik Dava, Davaların Yığılması, Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Dava, Topluluk Davası
 • 10- DAVANIN AÇILMASI, CEVAP, CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİ İçindekiler: Dava Dilekçesi; Dilekçede Eksiklik Bulunması; Davanın Açılma Zamanı; Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi; Davanın Açılmasının Sonuçları: Maddi Hukuk Bakımından, Usul Hukuku Bakımından (Geri Alma ve Feragatın Karşılaştırması); Davaya Cevap: Davalının Davayı Kabul Etmesi, Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıalara Karşı Koyması (Savunma Araçları, Def’i, İtiraz, İlk İtirazlar), Davalaının Hareketsiz/Sessiz Kalması; Cevaba Cevap Dilekçesi ve İkinci Cevap Dilekçesi
 • 11- DEVİR – ÖN İNCELEME – YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ İçindekiler: Dava Konusunun Devri; Ön İnceleme: Ön İncelemenin Kapsamı, Ön İnceleme Duruşması (Davet, Duruşma); Yargılamanın Yapılış Şekli: Tahkikatın Yapılış Şekli, Duruşmanın Yapılış Şekli, Tutanağın Tutuluşu
 • 12- TAHKİKAT İçindekiler: Duruşma; Ön Sorun ve Bekletici Sorun; Davaların Birleştirilmesi; Davaların Ayrılması ve Kanun Yolları; İsticvap; Islah; Maddi Hataların Düzeltilmesi; Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
 • 13- İSPAT VE DELİL İçindekiler: Hukuk Kuralı, Vakıa, Koşul Vakıa, Hukuki Sonuç; İspat ve İspat Hakkı; İspatın Konusu; Delil: Kesin Deliller, Takdiri Deliller; İspatın Gerekli Olmadığı Haller: Herkesçe Bilinen Vakıalar, İkrar (İkrar ile Davayı Kabulün Karşılaştırılması), Karine (Kanuni Karineler, Fiili Karineler); İspatın Türleri: Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat, Doğrudan İspat – Dolaylı İspat (İlk Görünüş İspatı – Kuvvetli Emare Şüphesi)
 • 14- İSPAT YÜKÜ – DELİLLER İçindekiler: (Objektif) İspat Yükü: İspat Yükü Kurallarına Örnekler; İspatın Kapsadığı Yükler: İddia Yükü, İspat Yükü (Objektif İspat Yükü, Subjektif İspat Yükü), Somutlaştırma Yükü; Delillerin Gösterilmesi: Delil Sistemleri (Delil Türleri Açısından, Delillerin Değerlendirilmesi Açısından), Delil Sözleşmesi (Türleri, Şekli), Diğer Hükümler
 • 15- BELGE VE SENET İçindekiler: Belge; Senet: Senet Türleri (Adi Senet -İnkar Şekli, Sahtelik İncelemesi, Diğer Hükümler-, Resmi Senet), Senetle İspat Zorunluluğu (İstisnalar: Maddi İmkansızlık, Manevi İmkansızlık), Diğer Hükümler
 • 16- YEMİN – TANIK İçindekiler: Yemin: Konu-Teklif-Davet, Teklifin ve Davetin Sonuçları, Yeminin Şekli, Diğer Hususlar; Tanık: Temel Hükümler, Tanıklıktan Çekinme
 • 17- BİLİRKİŞİ – KEŞİF – UZMAN GÖRÜŞÜ İçindekiler: Bilirkişi:Temel Hükümler, Yükümlülük ve Yetkiler, Bilirkişinin Sorumluluğu; Keşif; Avans; Uzman Görüşü (Mütalaa)
 • 18- HÜKÜM – BYU İçindekiler: Hüküm (Karar); Kesin Hüküm; Hükmün Tashihi ve Tavzihi; Davaya Son Veren Taraf İşlemleri: Davadan Feragat, Davayı Kabul, Sulh; Basit Yargılama Usulü: Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler
 • 19- KANUN YOLLARI İçindekiler: İstinaf: İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar, İstinaf Sebepleri (İstinaf Dilekçesi), İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler, Karar; Olağanüstü Kanun Yolu – Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi): Yargılamanın İadesi Sebepleri, Süre, İnceleyecek Mahkeme, Ön İnceleme ve Karar; Temyiz: Temyiz Edilebilecek Kararlar, Temyiz Dilekçesi ve Verileceği Yer, Kıyas Hükümleri, İcraya Etkisi, Temyiz İncelemesi, İnceleme Sonucu Karar (Onama, Düzelterek Onama, Bozma), Son Hükümler; Kanun Yararına (Olağanüstü) Temyiz
 • 20- GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR İçindekiler: İhtiyati Tedbir: Şartlar, Talep, Karar, Teminat, Uygulama, İtiraz, Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması, Tamamlayıcı İşlemler, Ceza, Tazminat; Delil Tespiti: Tespit İstenebilecek Haller, Görev-Yetki, Talep ve Karar; Acele Haller, Kıyas Hükümleri, Tutanak; Diğer Geçici Hukuki Korumalar
 • 21- SON HUSUSLAR İçindekiler: Dostane Çözüm Yolları: Tahkim, Arabuluculuk, Uzlaşma; Yargılama Giderleri; Adli Yardım; Özel Mahkemeler

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Yorumları göster (12)

 • Merhabalar öncelikle tebrik ediyorum ellerinize sağlık çok güzel çalışmalar . Fakat dosya olarak yazdırmak istediğimde kalitenin düşeceğinden korkuyorum . Pdf formatı daha doğrusu düz yazı şeklinde bulma şansımız var mı

  • Akif merhaba, güzel yorumun için teşekkür ediyorum. Haritaları hazırlamak için iMindMap adındaki programı kullanıyorum ve yalnız .imx .png .pdf .txt formatlarına çıkış alabiliyorum. Denemelerime binaen bunların arasından en kaliteli görüntüyü sunanın .pdf formatı olduğuna karar verdim ve bu şekilde yükledim. .txt formatına çıkış alabiliyorum ancak orada da yazılar kategorize edilmemiş bir halde oluyor, istersen sana o şekilde de gönderebilirim.

  • Merhaba. Geriye kalan haritaları bizzat kendim düzenleyeceğim ve yaklaşık 150 tane harita var, henüz başladım, her gün birkaç saatimi bu iş için ayırıyorum. İnşallah sizin sınavlarınızdan önce sizin sorumlu olduğunuz konulara kadar haritalar hazır olur, bir güvence veremiyorum maalesef.
   Düzenlediğim haritaları eklediğimde haberdar olmak isterseniz şu formu doldurabilirsiniz: Takip Formu

 • Hocam çok teşekkürler fakat 3.sınıf derslerini açamıyorum çöp kutusuna gönderildi diyor sadece ticari işletme hukukunu açabiliyorum diğerlerini de düzeltebilirsen çok mutlu olurum

  • Merhaba Ahmet Can. İşimden gücümden vakit ayırıp 1 saatimi site üzerindeki bütün haritaları kontrol etmeye ayırdım. Gezinti geçmişinin olmadığı Mozilla Firefox tarayıcısnı kullanarak bütün haritalara ulaşabildim. Lütfen kullandığınız platformu, işletim sistemini veya tarayıcı değiştirip tekrar deneyin.