Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

MEDENİ HUKUK DERS NOTLARI *

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ders Notları – Kişiler Hukuku Ders Notları – Aile Hukuku Ders Notları – Medeni Hukuk Dersi - Medeni Hukuk Notları – Hukuk Ders Notları

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01- YERLEŞİM YERİ – İKAMETGAH İçindekiler: İkametgahın Unsurları; İkametgahın Varlık Nedenleri; İkametgahın İlkeleri: Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi, Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi; İkametgah Türleri: İradi Yerleşim Yeri, İtibari Yerleşim Yeri, Yasal Yerleşim Yeri
 • 02- HISIMLIK İçindekiler: Kan Hısımlığı: Üst Soy – Alt Soy (Usul-Füruu) Hısımlığı, Hısımlık Derecesinin Belirlenmesi, Yan Soy Hısımlığı; Kayın Hısımlığı; Evlat Edinme Hısımlığı; Hısımlığın Önemi: Miras Hukuku Bakımından, Evlenme Yasağı Bakımından, Nafaka Yükümlülüğü Bakımından
 • 03- TÜZEL KİŞİLER İçindekiler: Tüzel Kişiliğin Unsurları: Ortak Amaç, Bağımsızlık, Örgütlenme; Kamu Hukuku Tüzel Kişileri; Özel Hukuk Tüzel Kişileri: Kazanç Paylaşma Amacı Güden, Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen; Tüzel Kişiliğin Kazanılmasına İlişkin İşlemler: Serbest Kuruluş Sistemi, Bildirim Sistemi, İzin Sistemi, Tescil Sistemi; Tüzel Kişilerde Hak Ehliyeti; Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti; Tüzel Kişilerin İkametgahı; Tüzel Kişilerin Organları: Zorunlu – İhtiyari Tasnifi, Karar – Yürütme Tasnifi; Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi: İnfisah, Fesih, Mahkeme Kararıyla Sona Erme; Malvarlığının Tasfiyesi
 • 04- DERNEKLER İçindekiler: Derneğin Unsurları; Derneğin Kurulması: Şartları, Faaliyetleri; Tüzük; Derneğin Organları: Genel Kurul (Genel Kurulun Toplanması, Toplantı Yeter Sayısı, Karar Yeter Sayısı, Olağan Toplantı, Olağanüstü Toplantı), Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu; Dernek Çeşitleri: Ticari İşletme İşleten – İşletmeyen Dernek, Alelade Dernek – Kamuya Yararlı Dernek; Dernek Birlikleri: Federasyon, Konfederasyon, Platform; Derneklerde Üyelik: Üyelik Hakları, Üyelik Yükümlülükleri, Üyeliğin Sona Ermesi; Derneklerin Sona Ermesi: Fesih, İnfisah, Mahkeme Kararıyla Sona Erme
 • 05- VAKIFLAR İçindekiler: Vakfın Tanımı; Vakfın Organları; Vakfın Kuruluşu: Maddi Koşullar (Malvarlığı, Amaç, Tahsis), Şekli Koşullar (Vakıf Senedinin Oluşturulması, Vakıf Kurma Ehliyeti, Tescil); Vakıf Çeşitleri: Alelade Vakıflar, Özel Vakıflar; Vakfın Denetimi; Vakfın Sona Ermesi: İnfisah, Vakfedenin İradesiyle Sona Erme, Mahkeme Kararıyla Sona Erme
 • 06- AİLE HUKUKU – NİŞANLANMA İçindekiler: Aile Hukukunun İlkeleri; Nişanlanma: Nişanlanmanın Kurucu Unsurları, Nişanlanmanın Şartları; Nişanlanmanın Vadeye Bağlanması: Bozucu Şart, Geciktirici Şart, Vadeye Bağlamak; Nişanlanmanın Yükümlülükleri: Evlenme Yükümlülüğü, Sadakat Yükümlülüğü, Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü; Nişanlananların Hakları; Nişanlılığın Sona Ermesi: Kendiliğinden, Taraflarca (Tarafların Anlaşmasıyla, Tek Taraflı Olarak); Nişanlılığın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları: Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Hediyelerin Geri Verilmesi
 • 07- EVLENME İçindekiler: Maddi Şartlar: Evlenme Ehliyeti, Evlenme Engelinin Bulunmaması (Hısımlık, Mevcut Evlilik, Akıl Hastalığı, Ayırt Etme Gücünün Yoksunluğu, Kadın için İddet, Bulaşıcı Hastalıklar); Şekli Şartlar: Evlenme Törenine Hazırlık (Evlenme Başvurusu, Başvurunun İncelenmesi ve Reddi, Redde İtiraz ve Yargılama Usulü), Evlenme Töreni (Evlenme İzin Belgesi, Törenin Yapılması), Evlenmeden Sonraki İşlemler
 • 08- EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İçindekiler: Evlenmenin Yokluğu (Yokluk Nedenleri); Evlenmenin Butlanı: Mutlak Butlan ile Nisbi Butlan Ayrımı, Mutlak Butlan (Sebepleri, Dava Açma Görevi ve Hakkı, Dava Hakkının Sınırlandırılması veya Kalkması), Nisbi Butlan (Sebepleri, Dava Açma Görevi ve Hakkı, Dava Hakkının Kalkması), Butlan Gerektirmeyen Durumlar, Butlan Kararı ve Sonuçları, Mirasçıların Dava Hakkı
 • 09- EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EŞLERİN HAKLARI İçindekiler: Evlenmenin Yükümlülükleri; Eşlerin Hakları: Eşlerin Hukuki İşlem Ehliyeti, Aile Konutu, Kadının Soyadı, Vatandaşlık, Ailenin Bakım Yükümlülüğü, Eşlerin Meslek Seçimi, Evlilik Birliğinin Temsili (Olağan Temsil, Olağanüstü Temsil, Sorumluluk)
 • 10- EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI İçindekiler: Genel Koruma; Evlilik Birliği Giderlerine Parasal Katkının Belirlenmesi; Ortak Yaşama Ara Verilmesi; Borçlulara Yönelik Önlemler; Eşin Belirli Bir Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması; Eşlerin Temsil Yetkisini Kaldırılması
 • 11- MAL REJİMLERİ İçindekiler: Mal Rejimlerinin Çeşitleri; Mal Rejimi Sözleşmesi; Olağanüstü Mal Rejimi; Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Edinilmiş Mallar, Kişisel Mallar, Sözleşmesel Kişisel Mallar, İspat (TMK/222), Yönetim – Yararlanma ve Tasarruf, Mal Rejiminin Sona Ermesi, Tasfiye
 • 12- TASFİYENİN AŞAMALARI İçindekiler: Bir Eşin Zilyetliğinde Bulunan Diğer Eşe Ait Mallar Geri Verilir (TMK/226); Eşlerin Mal Varlığı Kesimleri Birbirinden Ayrılır (TMK/228); Değer Artış Payı Alacağı Hesaplanır; Denkleştirme Alacağı Hesaplanır; Eklenecek Değerler Belirlenir; Değer Tespiti Yapılır (Değerleme); Artık Değer Hesaplanır; (Artık Değere) Katılma Alacağı Hesaplanır
 • 13- EVLİLİĞİN SONA ERMESİ İçindekiler: Evliliğin Sona Ermesinin Çeşitleri: Ölüm, Ölüm Karinesinin Bulunması, Gaiplik, Cinsiyetin Değiştirilmesi, Boşanma; Özel Sebepler (TMK/161): Zina, Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme, Haysiyetsiz Yaşam Sürme, Terk, Akıl Hastalığı; Genel Sebepler: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik), Anlaşmalı Boşanma, Müşterek Hayatın Kurulamaması; Boşanma Davası: Davada Uygulanan Usul, Dava Devam Ederken, Boşanma ve Ayrılık Kararı; Boşanmanın Hukuki Sonuçları: Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar, Düzenlenmesi Gereken Hususlar, Talep Üzerine Düzenlenen Hususlar (Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, Yoksulluk Nafakası)
 • 14- KAN BAĞINA DAYALI SOYBAĞI İçindekiler: Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması; Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması: Ana ile Evlilik (Çocuğun Doğumundan Önce, Çocuğun Doğumundan Sonra, Soybağının Reddi), Tanıma (Geçerlilik Şartları, Tanımanın İptali Davası); Babalık Hükmü (Babalığın İspatı, Hak Düşürücü Süreler, Babalık Davasının Sonucu ve Ananın Mali Hakları)
 • 15- EVLAT EDİNMEYE DAYALI SOYBAĞI İçindekiler: Küçüklerin Evlat Edinilmesi: Genel Şartlar, Özel Şartlar; Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi: Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü, Şartları, Sonuçları, Evlat Edinme İlişkisinin Sona Erdirilmesi
 • 16- SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ İçindekiler: Velayet Hakkına Bağlı Olan Hükümler: Çocuğun Şahsı Bakımından, Çocuğun Malları Bakımından; Velayetin Kaldırılması; Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümler: Soyadı, Karşılıklı Yükümlülükler, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması, Ana-Babanın Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü; Nafaka Yükümlülüğü; Ev Düzeni: Ev Başkanı, Ev Başkanının Sorumluluğu
 • 17- VESAYET VE VASİLİK İçindekiler: Vesayet Altında Olanlar: Vesayet Altında Bulunmayan Küçükler, Hakkında Kısıtlama Kararı Verilen Erginler; Yetkili Mahkeme; Vasi Atanması; Vasiliğe Engel Olan Sebepler; Vasilikten Kaçınma ve İtiraz; Vesayetin Yürütülmesi: Vasinin Göreve Başladığında Yapacakları, Vasiliğin Devamı Sürecindeki Görevler; Vesayet Altındaki Kişinin Fiil Ehliyeti: Hukuki İşlem Ehliyeti, Hak Ehliyeti; Vasiyet Dairelerinin Görevleri: Şikayet ve İtirazları İncelemek, İzin Vermek, Rapor ve Hesapları İncelemek; Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları; Vasilik Görevinin Sona Ermesi
 • 18- VESAYET ORGANLARI İçindekiler: Vesayet Organlarının Sorumluluğu: Özen Yükümlülüğü, Vasinin Sorumluluğu, Devletin Sorumluluğu, Sorumluluk Davasında Zamanaşımı; Geniş Anlamda Vesayet (Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması): Yetkili Mahkeme, Bildirim Yükümlülüğü, İtiraz, Vesayet Altındaki Kişiler Bakımından Özel Düzenleme; Yasal Danışmanlık: Atama Usûlü, Çeşitleri, Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi; Kayyımlık:  Atama Usûlü, Çeşitleri, Kayyımlığın Sona Ermesi

 

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

8 Yorumlar

 1. Lawyer dedi ki:

  Bu adam harika. Teşekkürler Burak Seyman

 2. Tuğçe dedi ki:

  ‘Aile hukuku – Evlenme’ konusunu da yayınlarsanız çok sevinirim emeğinize sağlık harika bir düşünce ve çalışma olmuş.

 3. Mehtap dedi ki:

  Merhaba.Öncelikle haritalarınız için emeğinize sağlık.Aslımda ben araştırırken üzerinde  tam net bir fikir sahibi olamadığım  bir konuyu danışmak istiyorum size.MK 336/3 madde boşanma sonrasinda velayetin eşlerden birine verilmesini düzenlemiş fakat AIHM ek protokolü 7 madde 5te boşanmadan sonra dahi velayet hakki konusunda velayetin eşlerden ikisine eşit verilmesi öngörülmüş.Burada bir çatışma soz konusu oluyor ve Anayasa md 90i göz  önünde  bulundurdum fakat velayetin temel hak ve özgürlük  olup olmadığı  noktasinda bir karara varamadim.Yardımcı olabilir misiniz? İyi günler.

 4. Mustafa SAHIN dedi ki:

  Ellerinize sağlık.
  Kişiler hukuku konuları yok galiba. Fiil ehliyeti vb.

 5. Y.Emre dedi ki:

  Dersleri güncellemeyi düşünüyor musunuz? Eğer böyle bir çalışmanız varsa ne zaman biter? Zira Hacettepe üniversitesi öğrencisi olmama rağmen öğretmenlerimin anlattıkları ile burada verilen konular aynı konular değil. Ama her şeye rağmen yaptığınız iş çok güzel, çok teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takip et